Inloggen

Don't have an account? Sign up now!

Lost Password?

Inschrijven

Password will be generated and sent to your email address.

Algemene Voorwaarden

Laatste versie: 01-07-2020

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZZPme

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Opdracht: de activiteiten die Opdrachtgevers door een of meer ZZP’ers willen laten uitvoeren en deze ter uitvoering op het ZZPme platform plaatsen;

Deal: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de ZZP’er die is gesloten met behulp van het ZZPme digitale platform;

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op afstand een Opdracht aanbiedt via het ZZPme platform en daarmee een overeenkomst wil sluiten met een ZZP’er die de Opdracht wil uitvoeren;

ZZP’er: ook bekend als freelancer, gebruiker;

CV: Een Dienst of Expertise die de ZZP’er kan aanbieden op het platform van ZZPme waarbij ZZPme een Opdrachtgever in staat stelt zelf een ZZP’er te vinden zonder het plaatsen van een Opdracht.

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot dienstverlening waarbij duidelijk is wat de Opdrachtgever nodig heeft;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de ZZP’er of Opdrachtgever in staat stelt om informatie die hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij zowel de Opdrachtgever als de ZZP’er overeenstemming hebben bereikt om een ​​overeenkomst te sluiten zoals vermeld in een tussen hen gesloten overeenkomst, waarbij slechts één of meer technieken voor communicatie op afstand worden gebruikt;

Profiel/Dashboard: persoonlijke pagina op het digitale platform van ZZPme waarin de ZZP’er alle informatie en vaardigheden aan potentiële Opdrachtgever kan bekendmaken en de Opdrachtgever alle informatie over de Opdracht aan de ZZP’er bekend kan maken.

Algemene Voorwaarden: de huidige Algemene Voorwaarden van het ZZPme.nl platform

Artikel 2 – Identiteit van het platform www.ZZPme.nl

ZZPme

Fuut 2

1187 BV

te Amstelveen

06-29240307

KvK: 75166712

BTW-nummer NL002168196B90

Artikel 3 – Algemeen

3.1. Voorzieningen

ZZPme faciliteert:

 • een digitaal platform waar Opdrachten en CV’s geplaatst kunnen worden;
 • een digitaal platform waar ZZP’ers Opdrachten kunnen vinden;
 • een digitaal platform waar Opdrachtgevers, ZZP’ers kunnen vinden;

3.2. Gebruiksrecht

ZZPme verleent ZZP’er en Opdrachtgever met deze Gebruikersovereenkomst het recht om haar digitale platform te gebruiken. Met ZZPme kunnen ZZP’ers en Opdrachtgevers een profiel op het platform maken.

3.3. Inhoud

ZZPme is niet verantwoordelijk voor inhoud die op haar digitale platform of op haar website wordt geplaatst. ZZPme neemt wel maatregelen om de juistheid, geldigheid en volledigheid van informatie te waarborgen en heeft het recht een Profiel aan te passen.

3.4 Elektronisch dataverkeer

De partijen komen overeen dat overeenkomsten tussen elektronische partijen tussen partijen bindend zijn en dat informatie die via elektronische gegevensuitwisseling wordt verzonden, bewijskracht heeft in alle gerechtelijke procedures met betrekking tot de tussen partijen bestaande overeenkomst.

3.5. Onrechtmatigheid ZZPme

ZZPme is op geen enkele manier betrokken bij de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de ZZP’er.

Artikel 4 – Toepasselijkheid

ZZPme houdt toezicht op het gebruik van de website.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor een correcte en volledige vermelding van het bedrijfsprofiel en de functieomschrijving. ZZPme is gerechtigd de Opdracht-tekst aan te passen zonder dat de omvang van de inhoud afwijkt van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. ZZPme behoudt zich het recht voor om teksten te weigeren die onethisch zijn en / of in strijd zijn met de wettelijke bepaling of die aanzetten tot illegaal gedrag.

ZZPme moet eerst de Opdracht goedkeuren voor plaatsing.

Opdrachtgever is verplicht inhoudelijk te reageren op alle reacties die ZZPme op haar website verstuurt op basis van de tussen Opdrachtgever en ZZPme overeengekomen dienstverlening. Indien Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, heeft ZZPme het recht om de geplaatste Opdracht zonder gevolgen te verwijderen. Voorafgaand aan de implementatie van deze verwijdering, zal ZZPme de Opdrachtgever in gebreke stellen door middel van een e-mail naar het door de Opdrachtgever zelf opgegeven e-mailadres.

Wij hechten veel waarde aan tevreden Opdrachtgevers, maar ook aan tevreden ZZP’ers. Daarom vragen wij je om de aanvragen op korte termijn te verwerken (ons advies is binnen 3 dagen). Dit om de kwaliteit van de ZZP-database zo hoog mogelijk te houden. Aanvragen ouder dan 6 weken zijn niet meer transparant.

Al het bovenstaande (artikel 5) geldt ook voor ZZP’er alleen dan bij het plaatsen van een CV.

Artikel 6 – De Opdracht

Indien een Opdracht een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de Opdracht vermeld.

De Opdracht is vrijblijvend. Opdrachtgever heeft het recht de Opdracht te wijzigen en aan te passen binnen de overeengekomen wijzigingsperiode. De bepalingen van artikel 5 blijven onverminderd van kracht.

De Opdracht bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de gevraagde diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van de functie door de ZZP’er mogelijk te maken. Als de Opdrachtgever afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de gevraagde services.

Alle afbeeldingen, specificaties in de Opdracht zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

Elke Opdracht bevat zodanige informatie dat het voor de ZZP’er duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van de Opdracht zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De hoogte van het tarief exclusief 21% BTW (eventuele vervoers- en / of parkeerkosten zijn inbegrepen in het bij de Opdracht geplaatste tarief, tenzij anders aangegeven door Opdrachtgever);
 • De duur van de Opdracht;
 • de manier waarop de taak wordt uitgevoerd;
 • Ervaringseisen indien nodig;
 • Optioneel: indien nodig specifieke kleding voor bepaalde beroepen;

Daarnaast zal het platform duidelijk zichtbaar zijn op de persoonlijke profielpagina;

 • de manier waarop de ZZP’er, voor het sluiten van de Opdracht, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • alle andere talen waarin naast het Nederlands de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Opdrachtgever is onderworpen en de wijze waarop de ZZP’er deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen;

Artikel 7 – Kosten

ZZP’ers kunnen het ZZPme-platform gratis gebruiken, behalve wanneer ze hun diensten willen aanbieden in de vorm van een CV. Ze moeten een pakket kopen. Dit is niet verplicht. Om een ​​Opdracht als Opdrachtgever te plaatsen, kan de Opdrachtgever een pakket kopen. ZZPme werkt met verschillende soorten pakketten.

Deze pakketten en hun inhoud staan ​​o.a. op de homepage. De kosten zijn een eenmalige aankoop per pakket.

Artikel 8 – Facturering

ZZPme factureert alleen gekochte pakketkosten – zie artikel 7 – aan de Opdrachtgever of ZZP’er. De Opdrachtgever of ZZP’er kiest dit zelf. Deze kosten zijn eenmalig per pakket en zijn voor het realiseren van het plaatsen van Opdrachten en CV’s op het ZZPme platform.

Artikel 9 – Beëindiging van het gebruiksrecht

ZZP’er, de Opdrachtgever en ZZPme hebben het recht om de registratie van Gebruikers op het digitale platform op elk moment te beëindigen en deze Gebruikersovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en zonder dat de ander aansprakelijk is voor schade als gevolg van een beëindiging.

Artikel 10 – Wijziging van algemene voorwaarden en (prijs) voorwaarden

ZZPme behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden en prijzen van haar diensten op elk moment te wijzigen.

Prijswijzigingen worden geacht binnen het redelijke en billijke te zijn aangepast.

Artikel 11 – Klachtenprocedure

Als we willen samenwerken, laten we dan rekening houden met elkaar en elkaar geen reden geven om een ​​klacht in te dienen.

Als er toch klachten zijn over de uitvoering van de ZZP’er of de Opdracht van de Opdrachtgever, kan je deze binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven indienen bij ZZPme. ZZPme is als platform niet verantwoordelijk voor deze klachten, maar zal er alles aan doen om deze klachten in de toekomst te voorkomen.

Bij ZZPme ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ZZPme binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord te verwachten is.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat onderhevig is aan de geschillenregeling waarvoor de partijen zelf verantwoordelijk zijn.

Artikel 12 – Privacy

De door de Opdrachtgever en / of ZZP’er via het elektronische registratieformulier verstrekte of anderszins aan ZZPme verstrekte persoonsgegevens en bedrijfsgegevens worden beheerd in een geautomatiseerd bestand waarop de Wet persoonsregistratie en de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing zijn.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle door ZZPme verstrekte rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Opdrachtgever en mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde database, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ZZPme, of op een andere manier ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de ZZP’er waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zelfs als de ZZP’er in het buitenland woont.

Artikel 15 – Nederlands recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

ZZPme gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking om werk te vinden of een Baan te vervullen.